shrI vaTuka nAtha shiva saHnjAta dayAkara

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 218).

Raga: dEvakriya / Tala: mishra cApu

P: shrI vaTuka nAtha shiva saHnjAta dayAkara Damaru bhAsvara

A: dEva dEvakriyA shakti sahita bhakta vihitabhUvalaya rakSaNa vicakSaNa bhUta bhEtALAdi rakSaNa

C: kAla kAla bhairava brahma kapAla shUladharaphAla nayana kSEtrapAla sadguNa shIla bhayaHNkara jvAlAmukha hAlAhala mUlAshana kOlAhala nIlakaNTha subAla guruguha lOla lIlAjAla pAlaya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb