shrI vEHNkaTagirIshamAlOkayE vinAyaka turagArUDham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 258).

Raga: suraTi / Tala: Adi

P: shrI vEHNkaTagirIshamAlOkayE vinAyaka turagArUDham

A: dEvEsha pUjita bhagavantam dinakara kOTi prakAshavantam gOvindam nata bhUsura bRndam guruguhAnandam mukundam

C: alamElu maHNgA samEtam ananta padmanAbhamatItam kaliyuga pratyakSa vibhAtam kaHnjajAdi dEvOpEtam jaladhara sannibha sundara gAtram jalaruha mitrAbja shatru nEtram kaluSApaha gOkarNa kSEtram karuNArasa pAtram cinmAtram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb