shrI vENugOpAlam bhaja mAnasa satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 294).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: rUpakam

P: shrI vENugOpAlam bhaja mAnasa satatam dEvEndra pUjitam divya ratna bhUSitam

A: vEdAgama ghOSitam vidhi guruguha mahitam nandagOpa kumAram navanIta cOram

C: gOvarddhana giridharam gOpastrI jAram manda hAsa vadanam mukundam madhu sUdanam dEvakI nandanam mRdu caraNam nIraja nayanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb