shrI vENugOpAlashrI rukmiNIlOla

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 338).

Raga: kuraHnji / Tala: khaNDa Ekam

P: shrI vENugOpAlashrI rukmiNIlOla dEvanAyakashriyam dEhi dEhi madhumurahara

A: dEvaki sukumAra dInajanamandAra gOvarddhanOddhAra gOpa yuvatI jAra

C: gOkulAmbudhi sOmagOvinda nata bhauma shrI kuraHnjita kAmashrita satya bhAma kOkanda padasOmaguruguhahita shyAma shrIkara tapO hOmashrIjayantI nAma prAkaTyaraNabhImapAlitArjuna dhAma pAkaripunuta nAmabhaktayOga kSEma


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb