shrIgaNanAtham bhajarE citta parAshakti yutam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 222).

Raga: Isha manOhari / Tala: rUpakam

P: shrIgaNanAtham bhajarE citta parAshakti yutam

A: nAga yajHna sUttradharam nAdalayAnanda karam

C: AgamAdi sannutam akhila dEva pUjitam yOgashAli bhAvitam bhOgishAyi sEvitam rAgadvESAdi rahita ramaNIya hRdaya viditam shrIguruguha sammuditam cinmUla kamalasthitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb