shrIkRSNam bhajarE rE mAnasa

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 38).

Raga: rUpavati / Tala: rUpakam

P: shrIkRSNam bhajarE rE mAnasa shrI rUpavatI gOpastrIjAram

C: cakranivArita bhAskara prakAsham candra shEkhara guruguha vishvAsam akrUravanditapadam arjuna prEmAspadam nakrahata danti varadam nata shuka sanaka nAradam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb