shRHNgAra rasamaHnjarIm shrI kAmAkSIm gaurIm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 468).

Raga: rasamaHnjari / Tala: rUpakam

P: shRHNgAra rasamaHnjarIm shrI kAmAkSIm gaurIm shritajana kalpavallIm cintayEham

C: aHNgArakAdi grahadOSa nivAraNakarIm anaHNga kusumAdi shakti priyakarIm dvisaptati rAgAHNga rAga mOdinIm mataHNga bharata vEdinIm maHNgaLa dAyinIm rasika puHNgava guruguha jananIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb