shRHNgArAdi navarasAHNgI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 388).

Raga: dhavaLAHNgam / Tala: khaNDa Ekam

P: shRHNgArAdi navarasAHNgI bRhadambAliHNgita puHNgava dhavaLAHNga shriyam dEhi

C: aHNgArakAdi vinutAHNgaja tripurArE gaHNgAdhara vRSabha turaHNga sat saHNga bhayabhaHNga guruguhAntaraHNga shrI mahA liHNga


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb