shrIvidyArAjagOpAlam bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 372).

Raga: jaganmOhinam / Tala: tishra Ekam

P: shrIvidyArAjagOpAlam bhajEham shrI rukmiNi satyabhAmAsahita divya dEham

C: jIvEsha jaganmOhini rUpam nandagOpam shritamandAram dhAtramshasvarUpAvatAram gOvindam induvadanam guruguhanuta mRdu gadanam dEvakInadanam vasudEva hRdaya candanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb