shvEtagaNapatim vandE vAmadEva

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 360).

Raga: rAgacUDAmaNi / Tala: tripuTa

P: shvEtagaNapatim vandE vAmadEva pratipAdyam anAdyam

C: bhUtagaNAdi samsEvitam buddha guruguha sambhAvitam mAtaHNgamukham vallabhAsamEtam virAgacUDAmaNim


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb