shvEtAraNyEshvaram bhajEham sadAbrahma

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 318).

Raga: Arabhi / Tala: Adi

P: shvEtAraNyEshvaram bhajEham sadAbrahma vidyA nAyakI samEtam

A: vEdAgama vinuta vaibhavam vidhi guruguha sannuta prabhAvam

C: shvEtAraNya kSEtra vilasitam shvEtAmbarAdi dharam suranatam bhUtAdi sEvitam shaHNkaram shashidharam bhikSATana vESadharam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb