siddhivinAyakam anisham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 412).

Raga: cAmaram / Tala: rUpakam

P: siddhivinAyakam anisham cintayAmyaham prasiddha gaNanAyakam vishiSTArthadAyakam varam

A: siddha yakSa kinnarAdi sEvitama khilajagat prasiddham mUla paHNkajamadhyastham mOdaka hastam

C: bhAdrapadamAsa caturtthyAm brAhmaNAdi pUjitam pAshANkusha dharam chatra cAmara parivIjitam raudrabhAva rahitam dAsa janahRdaya virAjitam rauhiNEyAnujArccitam IhanA varjitam adri rAja sutAtmajam ananta guruguhAgrajam bhadraprada padAmbujam bhAsamAna caturbhujam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb