sOmasundarEshvaram bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 350).

Raga: shuddhavasantA / Tala: Adi

P: sOmasundarEshvaram bhajEham sOmAskandam nitya shuddha vasantOtsava vaibhavam

A: himAdrijA ramaNam bhavataraNam vAmdEvAdi vandita caraNam

C: karuNAmRtarasajalEshvaram varam kadambavanasthita kapAlEshvaram madhurApurivilasita mahEshvaram cidAnanda gaHNgAdharEshvaram varaguruguhEshvaram paramEshvaram vAHnchitArtha phaladAyakacaturam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb