stavarAjAdinuta bRhadIsha

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 385).

Raga: stavarAjam / Tala: mishra cApu

P: stavarAjAdinuta bRhadIsha tArayAshu mAm dayAnidhE

C: bhavapAsha mOcana nipuNatara pArvatIsha bhaktapriyakara bhavaguruguhajanaka tripurahara bhukti muktivitaraNa catura


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb