subrahmaNyEna rakSitOham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 188).

Raga: shuddha dhanyAshi / Tala: Adi

P: subrahmaNyEna rakSitOham aStAdasha lOcanAkhaNDEna

A: prabra vAmAdi pUjita padEna purandaramanOllAsakaraNEna

C: kaHNkashaila vihArENa varEna vallI dEva sEnA ramaNEna akAra vRttEna sAnandEna bhOgamOkSa pradAnEna nityEna vEHNkaTEshvara nAma rUpENa vicitra vishAkha mahOtsavEna shukarahasyaprakAshaguruguhEna kRttikAsuta shuddha dhanyEna


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb