sundaramUrtimAshrayAmi shiva bhUsurakulAbDhicandram

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 87).

Raga: Takka / Tala: rUpakam

P: sundaramUrtimAshrayAmi shiva bhUsurakulAbdhicandram karuNAsAndram

C: kandarpa viDambana vigraha kAntim kAmakrOdhAdi rahitOpashAntim mandasmita mRdugadanam mANikya rucira sadanam kunda mukuLa nibharadanam guruguha mOdita gadanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb