sundarEshvarAya namastE sadAnandAya sOma

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 303).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: rUpakam

P: sundarEshvarAya namastE sadAnandAya sOma

A: mandasmitAnanAya madhurApurI nilayAya mAdhavAdyamara vandita maHNgaLa varapradAya

C: bhAnukOTi prakAshAya bhAsamAna shashidharAya bhAratIsha pUjitAya bhadrakALI sEvitAya mInAkSI mOhitAya mOkSa sAkSAtkArAya mahAmantra svarUpAya gaNapati guruguha nutAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb