tArakEshvara dayAnidhE mAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 306).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: Adi

P: tArakEshvara dayAnidhE mAm tArayAshu karuNanidhE shrI

A: tArAnAyaka sEkhara shaHNkara nArAyaNa nuta nAdAnta sAra shRHNgAra shivAvatAraguruguhatArOpadEshaprakAshita

C: sUryakOTi shaHNkAsha sharIra sOma sundara hasita mAra kArya kAraNa vishvAdhAra kanakANgada kEyUra hAra caryAdi catuStaya cAturya hRdaya vihAra shrita mandAra turyAtIta cidAnandAcArya abhayAmbikAdhAra shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb