tiruvaTIshvaram namAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 405).

Raga: gamakakriya / Tala: rUpakam

P: tiruvaTIshvaram namAmi santatam cintayAmi shrI

C: mArakOTi shvarUpiNam marakatamaNi bhUSaNam campakavallIramaNam campaka puSpAbharaNam sampatpradAnanipuNam suguruguhAntahkaraNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb