tripura sundarI namOstutE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 154).

Raga: dEvamanOhari / Tala: Adi

P: tripura sundarI namOstutE dInajanAbhISta dAyini shrI

A: traipada parabrahmarUpiNI tatpada lakSyArttha svarUpiNI

C: vEdashAstrAdi vinuta sphUrttE vidhi guruguhAdi pUjita mUrttE kAmita phalaprada nipuNa kIrttE kamanIya kAmakalA pradarshitE mAdhava sOdarI mahiSAsurAdi marddanI mahAdEva manOhari mahAkailAsavAsa priyakarI mahAkAmEshvarI sampat karI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb