tyAgarAja mahadhvajArOha

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 143).

Raga: shrI / Tala: Adi

P: tyAgarAja mahadhvajArOha tAraka brahmarUpamAshrayE gaNEsha guruguha bhakta bhairava sOmamayam shrI

A: Agama siddhAnta pratipAdyam Ananda candrashEkhara vEdyam nAgasvara maddaLAdi vAdyam nAmarUpAtItamanAdyam yAgashAlAdyutsava cOdyam yamAdyaStAHNga yOgamAdyam bhOga rAga bhEda rOgavaidyam bOdhAmRta mahAnaivEdyam

C: sRSTi svarUpa vasanta vaibhavam aSTadhvajEndra vimAna bhUta samaSti gaja vRSabha kailAsa vAham AshlESamahAratha sthitam vishiSTaharam kRSNagandhadharaNam shiSTa sEvitAjapAnarttanam aSTa pAshahara tIrtthaprabhAvam anugrahAtmaka pAda darshanam iSTa phalaprada kalyANasundarEsha nAma mAcArya prabhAvam aSTasiddhi dAyakAmbikOtsavam ArUDha caNDEshvaram shivam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb