tyAgarAja yOga vaibhavam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 113).

Raga: Ananda bhairavi / Tala: rUpakam

P: tyAgarAja yOga vaibhavam sadAshivam tyAgarAja yOga vaibhavam sadAshrayAmi tyAgarAja yOga vaibhavam agarAja yOga vaibhavam rAja yOga vaibhavam-yOga-vaibhavam-vaibhavam-bhavam-vam

C: nAgarAja vinuta padam nAdabindu kalAspadam yOgirAja viditapadam yugapad bhOga mOkSapradam yOgarUDha nAmarUpa vishva sRStyAdi karaNam yugaparivRtyabda mAsa dina ghaTikAdyAvaraNam shrI guruguhagurum saccidAnanda bhairavIsham sivashaktyAdi sakalatatva svarUpa prakAsham shamprakAshamsvarUpa prakAshamtatvasvarUpa prakAshamsakalatatva svarUpa prakAshamshivashaktyAdi sakala tatva svarUpa prakAsham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb