tyAgarAjam bhajEham satatamaham satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 346).

Raga: nIlAmbari / Tala: rUpakam

P: tyAgarAjam bhajEham satatamaham satatam tyAgarAjam bhajEham

C: yOgi nArAyaNAdyupAsitam prabhAsitam yOgabhOga vitaraNanipuNatarakaram dayAkaram nAgarakhaNDAkhyapurANa pratipAdyamAnAdyam nAmarUpamayacOdyam nAradaguruguha vEdyam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb