ucchiSTa gaNapatau bhaktim kRtvA

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 394).

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: Adi

P: ucchiSTa gaNapatau bhaktim kRtvA unnatapadavIm vrajarE rE hRdaya

A: sacchabda vAcA svarUpiNi shabaLIkRta brahmasvarUpiNi cicchakti sphUrtti svarUpiNi cidAnanda nAtha svarUpiNi

C: nArIyOnImukhAsvAdanE nagna rAmakriyAmOdanE bhErIvINAvENuvAdanE bhEdAjHnAnadhvAnta sUdanE shaurinutE nata guruguha madanE sUrijanayuta shrIpurasadanE dUrIkRta mahAduritakadanE gaurIsha nandanE gajavadanE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb