vadAnyEshvaram bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 332).

Raga: dEvagAndhAri / Tala: Adi

P: vadAnyEshvaram bhajEham sadA madAdi vRttim tyajEham mudA

A: padAravindam Anandakandam pAlita dEva gandharva bRndam sadArccitam vinata vidhi mukundam sadguruguha cidAnandam sadA

C: pashupAsha mOcanam trilOcanam paHncAnanam praNata gajAnanam shishupAla gOpaviditam muditam shivam bilva vaibhavam bhavam vishuddhyAdi nilayam maNivalayam vigata vikalpakam shritakalpakam pashupatim jHnAnAmbikApatim parashu mRga dharam nIlakandharam ashubhakSayakaramabhaya varadakaramanAdyavidhyAharam shaHNkaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb