vAmAHNka sthitayA

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 211).

Raga: aThANA / Tala: khaNDa Ekam

P: vAmAHNka sthitayA vallabhayAshliStam vAraNavadanam dEvam vandEham

A: vAmana svarUpam varadam sacApam cAmara karnam shashishEkhara tanayam nAmarUpadharam abhinava guruguha hRdayam

C: aStAHNga yOga vara haThANa vAdi jaya vasiSThAdi tapOdhana sEvita gaNanAtham sRSTyAdikAraNam shrita pAvanam hEtuduStAnta varjitam dEvatA pUjitam duSta vighna haraNam shiSTa bhakta bharaNam iSta phalada caraNam siSta hRd viharaNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb