vamshavati shivayuvati pAlaya mAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 407).

Raga: vamshavati / Tala: Adi

P: vamshavati shivayuvati pAlaya mAm shAmbhavi bahutara mahimE

C: dvAvimshat shruti svara svarUpiNi vinOdakara guruguha svarUpiNi amshAmsha svarUpa prakAshini hamsini duritadhvamsini janani


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb