varadarAja mupAsmahE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 453).

Raga: sAraHNga / Tala: rUpakam

P: varadarAja mupAsmahE vanajAsanAdi pUjitam

A: muraLIdharam shObhAkaram murakharAdi duSTaharam

C: nIlamEgha jita sharIram niratishayAnandakaram kAHncI nagara vihAram kALI rakSita cOram kali dOSahara tIrtha prabhAva guruguhAdi natam kapila shukAdi sannuta garuDavAhArOhitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb