vArAhIm vaiSNavIm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 95).

Raga: vEgavAhini / Tala: mishra cApu

P: vArAhIm vaiSNavIm vanavAsinIm sadA vandEham

C: vAruNIm madamattacaNDAdi khaNDinIm jAtavEdasvrUpiNIm mandahAsinIm karuNAkaTAkSa vIkSanIm guruguhanuta suguNashAlinIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb