vAsudEvamupAsmahE vasudEvAtmajam harim

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 63).

Raga: mALava paHncamam / Tala: rUpakam

P: vAsudEvamupAsmahE vasudEvAtmajam harim

A: vAsavAdi dEva jAla vandita vaikuNThapadamdAsajanAnAm abhISTa dAyakAmbhOjapadam

C: kanakAHNga mArishESam kapaTa dashAkRtivESam ananta vEdaghOSam apagata rAgadvESam ghana kaustubha maNibhUSam gambhIra mRdubhASam vanajAsanAdi pOSam varaguruguha santOSam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb