vAtApi gaNapatim bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 334).

Raga: hamsadhvani / Tala: Adi

P: vAtApi gaNapatim bhajEham vAraNAsyam varapradam shrI

A: bhUtAdi samsEvitacaraNam bhUtabhautika prapaHncabharaNam vItarAgiNam vinutayOginam vishvakAram vighnavAraNam

C: purA kumbhasambhavamunivara prapUjitam trikONamadhyagatam murAripramukhAdyupAsitam mUlAdhAra kSEtrasthitam parAdi catvAri vAgAtmakam praNavasvarUpa vakratuNDam nirantaram niTilacandragaNDam nijavAmakara vidhRtEkSu daNDam karAmbujapAsha bIjApUram kaluSavidUram bhUtAkAram harAdi guruguhatOSita bimbam hamsadhvanibhUSita hErambham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb