vEdapurIshvaram bhajarE rE citta vEdAgamAdi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 28).

Raga: dhanyAshi / Tala: Adi

P: vEdapurIshvaram bhajarE rE citta vEdAgamAdi sannuta vaibhavam

A: vidhIndra sannuta vinOda caraNam vimala guruguhOpacAriNam

C: nAdabindu kalAspadam shaHNkaram nandi turagArOhitam varam candrashEkharam sadAnandakaram carmAmbaradharam caturatarakaram mAdhavAdyamarabRnda ghOSitam mArakOTikOTi prakAshitam mahEshvaram tribhuvanEshvaram prasiddha triputa sundarI samEtam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb