vEdAraNyEshvarAya namastE viNAvAdana

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 20).

Raga: tODi / Tala: Adi

P: vEdAraNyEshvarAya namastE viNAvAdana viduSyAmbikA samEtAya

A: vEdAgamavinuta vaibhavAya vEdAntArttha tatva bOdhitAya

C: surAsura sEvita vishvEshAyasundara guruguha supUjitAya sUrya candrAgni lOcanAyapara vAmadEvAdi vanditapadAya murAri prabhRtidEva samUhAyamUlakandAya muktipradAya carAcarAtmaka prapaHncakAyashaHNkarAya caturatara varAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb