veHNkaTAcalapatE ninnu nammiti (telUgu)

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 158).

Raga: kApi / Tala: Adi

P: veHNkaTAcalapatE ninnu nammiti vEgamE nanurakSiyumayya

A: paHNkajAsana pramukhAdi vinuta padamunAshrayiHncina vArikella saHNkaTamulu dIrcci sampadalicci maHNgaLam pOrundiyapulivalattil viLaHNgum

C: shrInivAsa shESAcalamuniHnci shIghramAy vandu andunikabhISTa dAnamOsagi gOkarNakSEtramulO nelakOni mRkaNDu munikaL mudalAna bhaktAnAm abhaya varapradAna caturatara ramApatE dayAnidhE pratyakSamugA ninda mAnilattil nin mahimai anEkam vAnavar vaHNaHNgumvAsudEvanE vAHnchitArtthaphala miccu varadanE dInarakSakA pItAmbaradharA dEvadEva guruguhan mAmanAna


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb