veHNkaTEshvara yAdavabhUpatimAshrayEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 66).

Raga: mEgharaHnjani / Tala: rUpakam

P: veHNkaTEshvara yAdavabhUpatimAshrayEham vishva vikalpApaham vidvajjana kalpa bhUruham vadana sarasIruham

C: kaHNkashaila madhyasthita kArttikEya shiva guruguhakaruNAkaTAkSapAtram kaHnjadaLAyata nEtram kaHNkaNa hAra kirITAlaHNkRta sundara gAtramkAHncana vRSTiprada mEgharaHnjita bahukSEtram paHNkaja bhavamukha surakRta sakaLa niSkaLa stOtramsaHNkalpa vikalpa rahita saccidAnanda mAtram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb