vINApustaka dhAriNImAshrayE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 97).

Raga: vEgavAhini / Tala: mishra jhampa

P: vINApustaka dhAriNImAshrayE vEgavAhinIm vANImAshrayE

A: ENAHNkayuta jaTAjUTa makuTAntAm EkAgracitta nidhyAtAm vidhikAntAm

C: parAdyakhila shabda svarUpAvakAshAm paurNamI candrikAdhavaLasaHNkAshAm karAravindAm kalyANadAm bhASAm kanakacampakadAmabhUSAvishEhAm nirantaram bhaktajihvAgravAsAm nikhilaprapaHnca saHNkOca vikAsAm narAdhamAnana vilOka shOkApahAm narahariharaguruguhapUjita vigrahAm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb