vinAyaka vighnanAshaka

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 96).

Raga: vEgavAhini / Tala: rUpakam

P: vinAyaka vighnanAshaka mAm tAraya dayAnidhE

A: anAtharakSaka ArUDha mUSika dakSashikSaka

C: shivaguruguha vidhi pUjita Ashritajana paripAlaka dEvarAjapuratOSita vEgavAhinIvardhita ravishashi vahni nEtra ratipati sannuta shubhagAtra pavanAtmajAnandakara rAmamitra varapavitra


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb