vIshAlAkSIm vishvEshIm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 395).

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: mishra cApu

P: vIshAlAkSIm vishvEshIm bhajarE rE mAnasa sadA

C: kAshIrAjHnIm kapAlinIm vinOda jAlinIm vAriNIm pAshamOcanIm prasiddhinIm IshAnIm guruguha jananIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb