vishvanAtham bhajEham satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 36).

Raga: naTAbharaNam / Tala: Adi

P: vishvanAtham bhajEham satatam vishAlAkSIsham paramEsham

C: nashvara prapaHncAdhiSThAnam nandi turaHNga yAnam IshAnam uchvAsa ajapAnaTAbharaNam uttama guruguha pUjitacaraNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb