Muthuswamy Dikshitar - nottu svara sahityas

The following list of lyrics has been provided by Lakshman Ragde <lragde@sympatico.ca>.
He reports: "All of these are from a publication called
The European airs of Muthuswamy Dikshitar, edited by M. R. Shankaramurthy and published by Guruguha Gana Nilaya of Bangalore."


1. tisra Eka tALA

shakti sahita gaNapatim shankarAdi sEvitam virakta sakala munivara sura rAja vinuta sEvitam

bhaktALipOSakam bhavasutam vinAyakam bhaktimuktipradam bhUSitAngam raktapadAmbujam bhAvayAmi


2. tisra Eka tALA

guruguhapada pankajamati guptamanishamAshrayE niraticaya nijaprakAshaka nityasukha phalapradam

nIrajanAbha purandara mArAri vArijasambhava vEditavyam atri shukavasiSTha vAmadEvAdi tapOdhana vanditam


3. catusra Eka tALA

shyAmaLE mInAkSi sundarEshvarasAkSi shankari guruguhasamudbhavE shivEvA

pAmaralOcani pankajalOcani padmAsanavAsini hari lakSmivinutE shAmbhavi


4. catusra Eka tALA

guruguha sarasija karapada shubhakaramUrtE suravara shivasuta bhuvanapatE

murahara harihaya vidhinuta bahuvidhakIrtE narapati natamuniyuta sumatE

nirupama jayakara niratishayasukhada sarasa satatamava stithatara shaktE


5. catusra Eka tALA

varashiva bAlam vallIlOlam vandE nandam hariharamOdam hamsAnandam hasasamukham

guruguha rUpam guptAkAram gOrakSantam surapatisEnamsubrahmaNyam suravinutam


6. tisra Eka tALA

rAma janArdana rAvaNa mardhana rAmAnujAgraja rAjavibhO

pAmara mOcana pankajalOcana bhaktajanapriya pAlayamAm

bhUmijAnAyaka bhuktipradAyaka bhUsura pAlana bhUmipatE

shyAmaLa vigraha shAnta guruguha sannuta shrI rAmacandra prabhO


7. tisra Eka tALA

santatam pAhimAm sangIta shyAmaLE sarvAdhArE janani

cintitArthapradE cidrUpiNi shivE shrI guruguha sEvitE shivamanOkArE


8. catusra Eka tALA

vandE mInAkSi tvAm sarasija vaktrE parNE durgE natasura brndE shaktE guruguha pAlini jalaruhacaraNE

sundara pANDyAnandE mAyE sUrijAnAdhArE sundararAja sahOdari gauri shubhakari satatamaham


9. tisra Eka tALA

hE mAyE mAm bAdhitum kAhitvam kAhitvam yAhi yAhi kAmAkSi kAncIpuranAyikE

rakSitum yEhiyEhi kAmakOTIshvari kAmitArthapradEkAmranAthEshvari pAhipAhi

kAma sanjIvini sEvita shrI gurO kauLini mEmudam dEhi dEhi


10. tisra Eka tALA

mucakunda varada tyAgarAja sundaratara pAdAravinda sarasa mandahAsa vadana jaya vibhO

mukunda pUjitAnga dhavaLa sundaratara nandIsha surabrnda vandita guruguha gurO


11. tisrajAti Eka tALA

sOmAskandam svAnandakandam kAmAkSIsham kalyANa vESam

sOmaskandam svAnandakandam sundarAngamAshrayAmi

gangAdharam tam gaurI samEtam shrngAra rUpam shrI sOma sUtram

gangAdharam tam gaurI samEtam guruguha rUpamAshrayAmi


12. catusra Eka tALA

pArvatIpatE sadA pAlauAshu shambhO pAdasarOjAnanda naTana dhIra vibhO hE prabhO

garvita dAvana bhIkara shankara dEvadEva gO kSIrAbhOnkAra varNa rUpAkAra kAmAkSIshEkAmrapatE guruguha


13. catusra Eka tALA

cintayEham sadA citsabhAnAyakam cintitArthadAyakam jIvEshvara bhEdApaham

cintAmaNi svarUpam tANDavEshvaram shAntam munimahitam sa guruguham shankaram

santatam sAmbhavIsham mudA bhAvayE anantakOTi brahmANDa nAtham vimalam

Adi madhyAntavarjam nirAdhAramAkAsha nAdAntaatham sundaram sudhAmshumauLim shivam

bhrAntivAraNa nipuNam bhAnukOTi bhAsvaram danti carmAmbaram dhanadahitam

bhAratIkAnta harinutam karadhrta mrgamEkAnta hrdayE shivakAmasundarIpatim


14. catusra Eka tALA

pAhi durgE bhaktam tE padmakarE vijaya vichchhaktE Ehi dEhi sarvajnE yatinuta gaNapati guruguha janani mAm


15. rUpaka tALA

paradEvatE bhava bhaktamOdini pAhimAm pAlini hamsini karuNAkari

kamalAkSi sundari kAmini kaulini shankari parishuddha cittaranjani mAlini

pAda pankEruha padmini guruguha rUpadhAriNi mantriNi yOgini shrI


16. catusra Eka tALA

sadAsivajAyE vijayE sarasija padayugaLE sakaLE vadana karAmbhOja tAraya shiva vAmAnkE

varakara vidhrtashukE sadayE guruguhasEvitE shashi shEkhara sambhAvitE

sudhArNava madhyagatE atilalitE shubhakara suranuta muraharamuditE


17. tisra Eka tALA

mAyE citkalE jaya ramE mangaLakara rangaramaNi mArajanani

viSnujAyE Ehi shriyamabja mAlini drshya vishva vilAsE

dEhi varalakSmi sundari dIpyamAna pAdatalE padmE

divya tEjOmayi rakSamAm ranjani dEvatA pUjita shrI guruguhE


18. rUpaka tALA

shankaravara pankajakara shambhO dEva pashupatE OmkAra sutanO

shrI kAncInagarapatE EkAmrEsha guruguhAdi janaka mAm pAhi shrI


19. tisra Eka tALA

pItavarNa bhajE bhairavam bhUta vEtALa samsEvyamAnam

pIta vastram suvarNapradam vItarAgam guruguhAtmajam


20. tisra Eka tALA

kAnchIsham EkAmranAyakam nityamaham bhajE kAmAdi shatcOravrttamaham tyajE

pancAkSara svarUpamAgamAntasAram pancAsyamAdi kAraNam vishvEshvaram guruguham


21. chatusra Eka tALA

sakala suravinuta shambhO svAmin vikaTa guruguha vijaya tripurahara EkAmrapatE

karuNAmUrtE EkAnEka vibhUtE EkAnta hrdaya EkabhOga dAyakanandakara vibhO


22. tisra Eka tALA

dInabandhO dayAsindhO sudhImaNE mEmudam dEhi sadA dEhi jAnakI nAyakAmbhOjAnana

sAdhu samrakSaNApAngAkhila dEvatA sArvabhaumAdi vandya


23. tisra Eka tALA

pankajamukha shankarahita sankaTahara venkaTagirivAsa nArAyaNAnanta gOvinda dAmOdara

nanda samrakSAshrta vAtsalyA pAdAmbOruha pAhimAm dInabandhO


24. tisra Eka tALA

varadarAja pAhi vibhO karigirIsha vishvaprabhO surapatinuta nagadhara

navanItacOra guruguhAdi vihita murahara mukunda shrI vihita muraha mukunda shrI


25. tisra Eka tALA

santAna saubhAgya lakSmIkalatram sangIta sAhitamOdam pavitram kuntIsutAptam

kOTIradIptam shAntam bhajE nandamAnandakandam mukundam dayAsAgaram pAdapadmam


26. catusra Eka tALA

sAmagAnapriyE kAmakOTI nilayE shankari sundari sAratara lahari

caNDikE nirmalE kAmini mOdini pAhi guruguha janani


27. tisra Eka tALA

AnjanEyam sadA bhAvayAmi apramEyam mudA cintayAmi

AnjanAnandam vAnarEsham varam pancavaktram surEshAdui vandyam

guruguha hitam shAntam sEvita shrI rAmapAdapankajam

sanjIvi parvatakaram mukhAbjam sadA rAmacandram bhajE


28. tisra Eka tALA

dAsharathE dIna dayAnidhE dAnava bhIkara dAmOdara kEshava mAmava sItAdhava

kEyUra hAra raghuvIra kOmaLa padAbja kOdaNDarAma shyAmaLa vigraha

sampUrNakAma nAmakIrtanE sadAmOda nArada vINAhladAhladA


29. rUpaka tALA

gurumUrtE bahukIrtE surasEnAdhipatE

1. surasEvita shivabhAvita sumatE anishamava mAm shrI

2. sarasIruha bhava vandita sakalAgamanuta dEva

3. surapati tanujAdhipatE suravara karuNAjaladhE

4. girijAtmaja SaNmukha bhava guruguha sharavaNabhava shrI


30. catusra Eka tALA

jagadIsha guruguha haravidhi vinutam dEhatraya vilakSaNamAnanda lakSaNam

nityam shuddham buddham muktam satya nirvikalpam niSprapancamAnandamajam


31. tisra Eka tALA

pAhimAm jAnakIvallabha shrIharE bhAratIsha priyAnanda mUrtE dEhi mE sampadam dIna cintAmaNE

dEvadEvOttamAnanda kIrtE Ehi kAkutstha kOdaNdahasta IpsitArthapradAhlAdacita


32. tisra Eka tALA

rAjIvalOcanam rAmacandram rAmAnujAgraja rAjEndram sadguna sAndram krpApAngam

sadguru guhamahitam shAntam rAvaNAntakam janakasutA ramaNam bhaktabharaNam

parama ghana shyAmaLam shrI raghukula tilakAbharaNam bharata shatrughna sOdaram

vibhISaNAvinutapadam sugrIva pramukhadinuta pAdapankajam kausalyAtmajam kOdaNdakaram

ahalyAdEvI shApa vimOcana sucaritram kaustubha dhAriNam kaivalyapradam dasharatAtmajam bhajEham


33. tisra Eka tALA

santatam gOvindarAjam sadA vandita nAradamuni vrndam santAna krSNam Anandakandam

cintitam cidAnandakandam rukmiNI satyabhAmA samEtam nIlameghajita sundaragAtram

shankha cakradharam shAntam pankaja pAda padmakaram parashurAma sEvitam

guruguhamuda sArvabhauma nandagOpAlam giridharam vENugAnalOlam smarAmyaham


34. catusra Eka tALA

vAgdEvi mAmava kalyANi vANI brahmANi sutAmrOSTi vanajavadana guruguhamahitEdE

vasurapati vinuta vidhivihitE varNamayi vilasita kamalE vara madhura kavi janamudita

vaktrAbjE nityam mE varadE vyAsa sanaka shuka munigaNamuditE


35. catusra Eka tALA

rAmacandram rAjIvakSam shyAmaLAngam shAshvata kIrtim kOmaLahastam kOshalarAjam

mAmaka hrtkamalAkaram mArutiyuktam dHimantam mAnita bhaktam shrImantam

kaumAravaram guruguha mitram kAruNyanidhim dasharatha putram bhUmisutAbham

bhUpati rUpam kOmala pallava pAdam mOdam kAmagurum sitArAmam kaustubhabhUSam vandEham


36. catusra Eka tALA

kamalAsana vandita padAbjE kamanIya karOdaya sAmrAjyE kamalAnagarE sakalAkarE

kamala nayana dhrta jagadAdhArE kamalE vimalE guruguha janani kamalApatinuta

hrdayE mAyE kamala shashi vijaya vadanE amEyE kamalEndrANi vAgdEvi shrI gauRIpUjita

hrdayAnandE kamalAkSi pAhi kAmAkSi kAmEshvarasati kalyANi


37. catusra Eka tALA

subrahmaNyam surasEvyAbjapadam sundara vadanam sukumAra vinuta lAvaNyam

shubhagAtram shubhakara nEtram sOmAtmakamAshrita kalpabhUruham

sUri guruguham surarAja vidhi vinutam sarvajnam sumatE cintaya gurunAtham

svajnAna vidAraNa paNDitam sAdhujana sUnrta vacanam


38. no tALA given

cintaya citta shrI paramashivam cintita bhaktim guruguha vandita mUrtim vishvOtpatim

bahutarakIrtim bhaktaprItim santatamachyuta pankaja bhavanuta shankaram kAncIsham


39. no tALA given

shauri vidhinutE shAmbhavi lalitE shAntE atItE shankaramuditE gauri surahitai EkAmrapatiyutE

kAmAkSi mAm pAhi vIravara vinuta caraNAmbhOjE ghOratamalayavara himagirijE

shUraharaNa guruguha mAtaha samsAratara caraNatara kamalE


To Mutthuswamy Dikshitar composition list.