The Art of Qin Music, Vol. 2

The Art of Qin Music, Vol. 2
Hugo HRP 7137

Contents:

 1. Xie Xiao-Ping: Song of the Peaceful Evening
 2. Chen Chang-Lin: Zhuang Zhou Dreams to be a Butterfly
 3. Xu Xiao-Ying: Mourning for Yan Hui
 4. Zhao Jia-Zhen: Crows Caw at Night
 5. Zhao Jia-Zhen: Dialogue between the Fisherman and the Woodcutter
 6. Li Yu-Xian: Lament at Changmen Palace
 7. Li Feng-Yun: Five Modes of Xia Wai Shen Pin
 8. Li Feng-Yun: Three Variations of the Plum Blossom
 9. Sou Si-Tai: Water Spirit
 10. Sou Si-Tai: Observing Calmly
 11. Mei Ri-Qiang: Memories of an Old Friend
 12. Mei Ri-Qiang: Liquormania

Playing time: 74'

Recording date: July 1995 (Chengdu; International Symposium on the Art of Chinese Ancient Qin)

To purchasing information for this disc.

To Chinese music intro.

T. M. McComb