China - Classical Anthology

Chine: Musique classique
Ocora (Radio France) C 559039
Ocora mid-price C 582039

Contents:

 1. Guang Pinghu (1891-1976; guqin): Liushui - "Flowing waters" (1959)
 2. Cao Zheng (b.1920; zheng): Gaoshan Liushui - "High mountains & Flowing waters" (1960)
 3. Zhao Yuzhai (b.1923; zheng): Hangong quiyue - "Autumn moon over the Han palace" (1960)
 4. Li Tingsong (1906-1976; pipa): Shimian maifu - "Ambushed from all sides" (c.1960)
 5. Lu Chunting (b.1921; dizi): Zhegu fei - "Partridge" (c.1960)
 6. Tu Chunxi (guanzi) / Gua Jingming (sheng): Sishan xiang - "Incense over the monastery" (1960)
 7. Gan Bolin (erhu): Ting song - "Listening to the pines" (1959)
 8. Liu Jun (sihu): Ying diao - "Shadow tune" (1957)
 9. Liu Tianyi (b.1910; gaohu): Yimeng shan - "Mount Yimeng" (unknown)
 10. Liu Tianyi (gaohu): Qionghan ge - "Poor man's song" (unknown)
 11. Li Yi (b.1932; sanxian): Dalang tao sha - "Waves washing the beach" (1959)
 12. Wang Yifu (b.1917; yangqin): Xiu hebao - "Embroidered purse" (1959)
 13. Sun Yude (1904-1981; xiao): Liu yao jin - "Silver willow" (1961)
 14. Sun Yude (pipa): Fei fua dian cui - "Snowing petals on the grass" (1971)
 15. Zhao Chunting (1910-1984; guanzi) / Wang Boyun (sheng): Haiquing ge - "Gerfalcon's song" (unknown)
 16. Xia Fuxi (1895-1986; guqin): Changmen yan - "Resentment at the Changmen palace" (c.1960)
 17. ? Fu Xeuzhai (1896-1966; guqin): Pu'an zhou - "Incantation of Pu'an" (c.1960)

Playing time: 74'10"

Recording dates given in parentheses above. This is a very fine historical collection, although some tracks have noticeable static. One point of interest is that some styles have changed noticeably since the political changes in China, and so historical recordings such as this provide a way to appraise some of the older masters.

Instruments are as follows:

To purchasing information for this disc.

To Chinese music intro.

T. M. McComb