L'art du dotâr

L'art du dotâr
Hamidov / Khodâverdiev / Razzaqov
Ocora (Radio France) C 560111

Contents:

 1. Chargâh 2 et 3
 2. Tasnif-e Navâ
 3. Bayât-i dotâr
 4. Nâlesh
 5. Andijân Kordi
 6. Rahm ayla
 7. Monâjât
 8. Ufar-e Mirzâ Qorbân
 9. Sarbâz
 10. Râk 1
 11. Oynasin
 12. Chöl Iraq
 13. Shafâ'at
 14. Chupân
 15. Dotâr navâsi
 16. Qosh târi

Performers: Abdorahim Hamidov (dotâr - tracks 1, 2, 12-16), Soltâ-Ali Khodâverdiev (dotâr - tracks 3, 7-11; tanbur - track 7), Shohrat Razzakov (dotâr - tracks 4-6), Abdovali Abdorashidov (sato - tracks 7, 11)

Playing time: 73'

Recording date: May 1996 (Tashkent & Khojend)

Although without as much sonic variety as the vocal releases, this recording remains quite captivating.

To purchasing information for this disc.

To Central Asian music list.

T. M. McComb