The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 1

The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 1
Wild Swan of Autumn
Wind Records TCD-1015

Contents:

  1. Wu Wen-Guang (b.1946): Qiu Hong - "Wild Swan of Autumn" (1425)
  2. Dai Xiao-Lian (b.1963): Mei Hua San Nong - "Three Melodies of Plum Blossoms" (1425)
  3. Tang Jian-Yuan (b.1946): Xiao Xiang Shui Yun - "Misty Rivers of Xiao Xiang" (1425)
  4. Xu Jian (b.1923): Xiao Hu Jia - "Hujia, the minor" (1425)
  5. Xie Jun-Ren (b.1949): Yu Qiao Wen Da - "Dialogue between Fisherman and Woodcutter" (1560)
  6. Liu Chi-Cheng: Sao Shou Wen Tian - "Questioning Heaven in Despair"
  7. Tao Yi (b.1960): Liang Xiao Yin - "Beautiful Night" (1614)
  8. Zheng Min-Zhong (b.1923): Qiu Sai Yin - "Frontier in Autumn" (1721)

Playing time: 62'

Recording date: April 1994 (Beijing)

To purchasing information for this disc.

To Chinese music intro.

T. M. McComb