The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 2

The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 2
Misty Rivers of Xiao Xiang
Wind Records TCD-1016

Contents:

  1. Gong Yi (b.1941): Xiao Xiang Shui Yun - "Misty Rivers of Xiao Xiang" (1425)
  2. Zhao Jia-Zhen (b.1962): Guang Ling San (c.220)
  3. Gao Zhong-Jun (w/ voice): Nan Feng Ge - "South Wind" (1511)
  4. Liu Shan-Jiao (b.1949): Chang Men Yuan - "Grievance of Changmen" (1937)
  5. Xie Dao-Xiu (b.1940): Yu Qiao Wen Da - "Dialogue between Fisherman and Woodcutter" (1560)
  6. Yao Gong-Bai (b.1948): Wu Ye Ti - "Cawing of Crows at Night" (1425)
  7. Ji Zhi-Qun (b.1969): Mei Hua San Nong - "Three Melodies of Plum Blossoms" (1425)
  8. Xie Xiao-Ping (b.1920): Yang Chun - "Spring Season" (1425)

Playing time: 59'

Recording date: April 1994 (Beijing)

To purchasing information for this disc.

To Chinese music intro.

T. M. McComb