The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 3

The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 3
Music of King Wen
Wind Records TCD-1017

Contents:

  1. Cheng Gong-Liang (b.1940): Wen Wang Cao - "Music of King Wen" (1511)
  2. Su Si-Di (b.1949): Yang Chun - "Spring Season" (1425)
  3. Ding Cheng-Yun (b.1944): Bai Xue - "White Snow" (1425)
  4. Gu Ze-Chang (b.1941): Zui Yu Chang Wan - "Evening Song of the Drunken Fisherman" (1876)
  5. Li Feng-Yun (b.1960): Long Xiang Cao - "Music of the Hovering Dragon" (c.1950)
  6. Li Ming-Zhong (b.1946): Liu Shui - "Flowing Waters" (c.900)
  7. Chen Chang-Lin (b.1932): Da Hu Jia - "Hujia, the major" (1425)

Playing time: 60'

Recording date: April 1994 (Beijing)

To purchasing information for this disc.

To Chinese music intro.

T. M. McComb