The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 4

The Eminent Pieces for Chinese Guqin, Vol. 4
Missing an Old Friend
Wind Records TCD-1018

Contents:

  1. Wu Zhao (b.1935): Yi Gu Ren - "Missing an Old Friend" (1853)
  2. Wu Zhao-Ji (b.1908): Yang Chun - "Spring Season" (1425)
  3. Lin You-Ren (b.1938): Zui Yu Chang Wan - "Evening Song of the Drunken Fisherman" (1876)
  4. Zeng Cheng-Wei (b.1958): Pei Lan - "Orchid" (c.1200)
  5. Yu Qing-Xin (b.1956): Hu Jia Shi Ba Pai - "Eighteen Episodes of Hujia Music"
  6. Liu Chu-Hua (b.1950): Shui Xian Cao - "Music of the Water Fairy" (1721)
  7. Mei Ri-Qiang (b.1929): Qiao Ge - "Woodcutter's Song" (c.1200)

Playing time: 58'

Recording date: April 1994 (Beijing)

To purchasing information for this disc.

To Chinese music intro.

T. M. McComb