akhilANDa kOTi

akhilANDa kOTi (tv).  rAgA:  kAmbhOji.   k/aTa tALA.

P:  akhilANDa kOTi brahmANDa nAyaka anAdi jaga drSTyAdi kArya niyAmaka
A:  Ahata anAhatAdi rUpa nAdAtmaka atIta anagatAdi rUpa kalAtmaka
C:  shrI vAsudEva pAhimAm dayAnidhE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb