AsIdvipravaraha kascit shrI

AsIdvipravaraha kascit shrI. rAgamAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: gamanAshrama)
1: AsIdvipravaraha kascit shrI muttusvAmi dIkSitaha vINAvAdana sangIta vEda shAstra vishAradaha
            (rAgA: Arabhi)
2: sa tu vArANasIm gatvA shrI cidambara dIkSitaihi mantrOpadEshamAsAdhya mantra siddhimavApya ca
            (rAgA: sAranga)
3: pratyAgamana vElAyAm Ekasmin dEva mandirE shrI guham nararUpam tam dadarshamita tEjasam
            (rAgA: nAgasvarAvaLi)
4: taddarshana samutpanna bhakti bhAva samanvitaha sadyO guru guhAnkAni kIrtanAnya karOnmudA
            (rAgA: kEdAragauLa)
5: supadanyAsa gUDhArtha bhava rAgayutAni ca tAnyadyApi samabhyasya mOdantE vibudhAdayaha
            (rAgA: madhyamAvati)
6: shrI dIkSitArya caritam sadA sarva jana priyam vAsudEvasya krpayA vAsudEvEna varNitam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb