AsIdvipravaraha kascit shyAmA

AsIdvipravaraha kascit shyAmA. rAgamAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: sAvEri)
1: AsIdvipravaraha kascit shyAmA shAstrIti vishrutaha vEdAdyayana sampannO gAna vidyA vishAradaha
            (rAgA: Anandabhairavi)
2: tava dEvAlayE ramyE mahA mahima shAlinIm kAmAkSIm varadAm bhaktyA pUjayAmAsa santatam
            (rAgA: tODi)
3: kAmakOTi mahA pITha madhyAsINA mahEshvari tadbhakti vashagA dEvI prAdAttasmai shubhAmmatim
            (rAgA: kalyANi)
4: tat prasAdAt-kIrtanAni shyAmakrSNAnkitAni ca rakti bhakti supuSTAni cakrE bhaktyA vishuddhayA
            (rAgA: paraju)
5: dEvI dhyAnasamarcAdi sadA cAraratajm sadA sarvatrA api sv-vikhyAtam smarAmastam nirantaram
            (rAgA: madhyamAvati)
6: shrI shyAmA shAstri caritam sadA sarva jana priyam vAsudEvasya krpayA vAsudEvEna varNitam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb